2020 - 2021 | Program motywacyjny Santander Universidades „Studenciaki”

 

Program motywacyjny Santander Universidades „Studenciaki” miał na celu promowanie aktywnych i przedsiębiorczych postaw oraz zwiększenie konkurencyjności studentów na rynku pracy.

W ramach programu nagradzano najbardziej aktywnych studentów korzystający z oferty rozwojowej proponowanej w ramach zadania 6 Platforma Student w projekcie „UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY”, która obejmuje:

 • doradztwo zawodowe,
 • warsztaty rozwijające umiejętności miękkie
 • szkolenia zawodowe i informatyczne,
 • kursy językowe,
 • wyjazdy studyjne,
 • warsztaty z pracodawcami.

Termin realizacji Programu: 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.

160 studentów i studentek za swoją aktywność (po zdobyciu 6 punktów) otrzymało bon podarunkowy na kwotę 250 zł, który mogli wykorzystać na zakup materiałów/gadżetów, które ułatwią studiowanie! Tym sposobem to studenci wybierali sobie nagrodę.

Dla osób, które poprzestały na 3 zebranych punktach, przygotowaliśmy nagrody pocieszenia – gadżety uniwersyteckie.

To jak? Aktywność się opłaca? 🙂

2016 - 2019 | Projekt "Aktywnie Buduj Karierę”

Projekt napisany przez Akademickie Biuro Karier US „Aktywnie Buduj Karierę” zajął 9. miejsce i znalazł się w gronie 28 pozytywnie ocenionych pomysłów spośród 129 aplikacji złożonych przez biura karier w Polsce w konkursie nr 3/ABK/POWER/3.1/2015 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Kwota dofinansowania w wysokości 628 972, 25 zł przeznaczona została na działania ABK US, których celem była pomoc studentom w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.

Dzięki projektowi zrealizowanemu w okresie od 1.10.2016 do 30.09.2019, niemal sześciuset studentów wszystkich wydziałów US, studiujących w trybie dziennym i przygotowujących się do wejścia na rynek pracy, skorzystało z pomocy doradcy zawodowego oraz wzięło udział w nowoczesnych badaniach diagnozujących kompetencje.

Badania pozwoliły na stworzenie opisu cech charakteru diagnozowanej osoby, wykazanie jej talentów, optymalnego sposobu nauki i pracy oraz na określenie zainteresowań. Zdiagnozowane zostały również kompetencje, poziom intelektualny, wiek emocjonalny, styl komunikacji oraz wiele innych osobowościowych predyspozycji uczestników projektu. Na tej podstawie opracowane zostały szczegółowe raporty, które stanowiły cenną wskazówkę dla korzystającego z doradztwa studenta, jak też pomoc dla pracodawcy w procesie rekrutowania pracowników w dokonaniu wyboru właściwej osoby.

Projekt zakładał również pomoc nie tylko w znalezieniu zatrudnienia, lecz także opiekę mentora, który ułatwił studentowi adaptację w miejscu pracy.

Krótki opis projektu

Celem głównym projektu było zwiększenie potencjału ABK US w zakresie świadczenia wysokiej jakości usług wspierających studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Cel główny został osiągnięty poprzez realizację następujących zadań:

 • Zadanie 1 – Zatrudnienie doradcy zawodowego
 • Zadanie 2 – Mentoring w miejscu pracy
 • Zadanie 3 – Podnoszenie kompetencji pracowników ABK US
 • Zadanie 4 – Narzędzia diagnozowania kompetencji
 • Zadanie 5 – Monitoring karier zawodowych uczestników projektu

Projekt przyczynił się do zwiększenia jakości i zakresu usług świadczonych przez ABK US związanych bezpośrednio z efektami kształcenia na studiowanym kierunku studiów na rzecz studentów wchodzących na rynek pracy w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej, mentoringu i kształcenia przedsiębiorczości, efektem czego jest zwiększenie aktywności zawodowej studentów na rynku pracy i skrócenie maksymalnie okresu podjęcia zatrudnienia po zakończeniu studiów.

Efektem projektu jest stworzenie mechanizmów powtarzalnego wsparcia dla kolejnych roczników studentów m.in. poprzez włączenie ABK US w proces kształcenia i wykorzystanie efektów działalności ABK w poprawianiu jakości praktycznych elementów kształcenia.

Zakładanym rezultatem projektu jest również kontynuowanie kształcenia (na studiach II i III stopnia) lub podjęcie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia zatrudnienia przez min. 10% absolwentów US, którzy zostaną objęci wsparciem w ramach projektu.

Wartość projektu: 648 425,00 zł,
w tym dofinansowanie  ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego): 546 492,59 zł.

2018 - 2019 | Projekt "Staże szansą na praktyczne kompetencje w kreowaniu procesów biznesowych przy wykorzystaniu Design Thinking"

Cel główny projektu

Podniesienie w okresie od 1.01.2018 do 31.12.2019 praktycznych kompetencji w kreowaniu procesów biznesowych przy wykorzystaniu Design Thinking oczekiwanych przez pracodawców na rynku pracy poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych przez studentów 3 kierunków:

 • Finanse i Rachunkowość,
 • Ekonomia,
 • Zarządzanie
  z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego o profilu ogólnoakademickim.

Staże będą bezpośrednio związane z efektami kształcenia na ww. kierunkach studiów, zapewniając praktyczne wykorzystanie wiedzy w toku zadań staż. Właściwy poziom merytoryczny staży zostanie zapewniony m.in. przez: stały monitoring i uwzględnienie we wszystkich programach staży Zalecenia Rady ws. ram jakości staży (Rada UE 2014/C 88/01)

Warunki stażu

 • 360 h stażu u pracodawcy w okresie 16 tygodni (22,5 h w tygodniu)
 • Stypendium stażowe dla studenta 17 zł brutto/h stażu

2017-2018 | Projekt "Staże szansą na praktyczne kompetencje w zarządzaniu procesowym"

Cel główny projektu

Podniesienie w okresie od 1.04.2017 do 31.12.2018 praktycznych kompetencji w Zarządzaniu Procesowym przy wykorzystaniu narzędzi ICT dla studentów ostatnich lat studiów stacjonarnych I lub II stopnia  kierunków Finanse i Rachunkowość oraz Ekonomiczno-Prawnego (z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US oraz Wydziału Prawa i Administracji US) poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych.

Warunki stażu

 • 120 h w miesiącu  stażu u pracodawcy (min. 21h w tygodniu)
 • Staż 3 miesięczny
 • Miesięczne wynagrodzenie dla studenta 2 004 zł brutto tj. ok. 1 520 zł netto.

2014-2015 | Projekt "Praktyczne kształcenie kompetencji ICT na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego"

Głównym celem projektu wzmocnienie praktycznych elementów kształcenia na 4 kierunkach WNEiZ US, poprzez udział pracodawców we wzmocnieniu oczekiwanych i zgłaszanych przez nich kompetencji zawodowych z zakresu Zarządzania Procesowego. Tym samym zorganizowano trzymiesięczne staże z obszaru zarządzania procesowego w przedsiębiorstwach dla 172 studentów. Dodatkowo studenci mieli możliwość udziału w szkoleniach prowadzonych przez praktyków rozwijających kompetencje interpersonalne (Prezentacja Planowanie i zarządzanie czasem; Praca grupowa – budowanie zespołu/zarządzanie zespołem) oraz rozwijających kompetencje analityczno-zawodowe z zakresu zarządzania procesami przy wykorzystaniu programu Zarządzania Procesami  Biznesowymi.

Okres realizacji projektu: 01.11.2014 – 30.09.2015

Ważne informacje:

 • na staże skierowano studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego III roku studiów licencjackich oraz II roku  uzupełniających studiów magisterskich z następujących kierunków: Ekonomia, Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość oraz Informatyka i Ekonometria,
 • wymiar godzinowy stażu wynosił 100 godzin w miesiącu,
 • stażyści otrzymywali wynagrodzenie ze środków projektu.

Efekty:

 • 172 uczestników projektu wzmocniło kompetencje interpersonalne tj. praca grupowa, autoprezentacje zarządzanie czasem poprzez uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych w wymiarze 60 h.
 • 172 uczestników projektu wzmocniło kompetencje z zakresu zarządzania procesowego przy wykorzystaniu narzędzi ICT poprzez uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych w wymiarze 40 h.
 • 172 uczestników projektu  odbyło płatny trzymiesięczny staż w okresie czerwiec – wrzesień 2015 r. wśród pracodawców Pomorza Zachodniego.
 • 42% pracodawców zaproponowało stażystom dalszą pracę,
 • 30%  uczestników projektu podjęło pracę u pracodawcy u którego odbyli staż.

2009-2015 | Projekt "UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI – Lider przyszłości"

Projekt „UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI – Lider przyszłości” realizowano w latach 2009-2015 w ramach poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” POKL 2007-2013.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zadania projektu obejmowały następujące jednostki Uniwersytetu Szczecińskiego:

 • Akademickie Biuro Karier,
 • Wydział Matematyczno-Fizyczny,
 • Wydział Biologii,
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

Wartość projektu to około 9 mln zł, z czego około milion został wydany na sprzęt do pomieszczeń dydaktycznych, sal komputerowych i laboratoriów.

Najważniejsze cele projektu:

 • poszerzenie oferty edukacyjnej wydziałów poprzez otwarcie nowych kierunków i specjalności na studiach I i II stopnia,
 • modyfikacja i uatrakcyjnienie programów studiów,
 • organizacja zajęć wyrównawczych dla studentów matematyki i fizyki,
 • wyposażenie jednostek uczelni w nowoczesny sprzęt komputerowy i laboratoryjny oraz materiały dydaktyczne,
 • zaangażowanie praktyków i potencjalnych pracodawców w proces kształcenia,
 • ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy poprzez szkolenia i warsztaty, doradztwo zawodowe, praktyki i płatne staże,
 • dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zobacz film promujący projekt!

Studenci studiów stacjonarnych Uniwersytetu Szczecińskiego mieli możliwość udziału w:

 • bezpłatnych warsztatach
 • atrakcyjnych praktykach
 • płatnych stażach
 • bezpłatnych konsultacjach nt. rynku pracy i rozwoju osobistego w Informatorium

Podsumowanie projektu >>>


Strona projektu: www.liderprzyszlosci.univ.szczecin.pl

2013 | Projekt "Tacy sami"

Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego dzięki dofinansowaniu z Fundacji Banku Zachodniego WBK oraz od Firmy DGS Sp. z o.o. zrealizowało projekt „Tacy sami”.


Głównym celem projektu było rozwijanie umiejętności miękkich przez studentów Uniwersytetu Szczecińskiego oraz rozbudzenie większej akceptacji i wrażliwości społecznej studentów naszej Uczelni dla osób niepełnosprawnych.

Działania prowadzone w projekcie:

 • 3 szkolenia dotyczące problematyki niepełnosprawności:
  • 19 marca 2013 r. „Zrozum – Naucz się pomagać”
  • 15 maja 2013 r.  „Poza granice tradycyjnej niepełnosprawności”
  • 18 czerwca 2013 r.  „Rozwój społeczny i zawodowy osób niepełnosprawnych”
 • Bezpłatny kurs języka migowego dla 12 studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

W kursie języka migowego udział wzięło 12 studentów. Udział w kursie był bezpłatny.

Kurs przeprowadzony został w okresie 01.07-12.07.2013 w wymiarze 60 godz. lekcyjnych i zakończył się egzaminem, na podstawie którego każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie uprawniające do kontynuacji nauki języka migowego.

Ponadto, 5 najlepszych studentów odbyło praktykę zgodną z kierunkiem studiów, w trakcie której mieli okazję wykorzystać zdobyte umiejętności w praktyce – pracując na rzecz lub z osobami niepełnosprawnymi.

 • Praktyki zgodne z kierunkiem studiów dla uczestników kursu, którzy zdobyli najlepszy wynik podczas egzaminu z języka migowego.