Zgodnie z zapisami ww. aktu prawnego instytucje rynku pracy to:

Publiczne służby zatrudnienia tworzą organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw pracy oraz urzędami wojewódzkimi realizującymi zadania określone ustawą.

Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia „Zielona Linia” jest to centrum kontaktowe klientów służb zatrudnienia z całej Polski dostępne poprzez infolinię, portal internetowy oraz formularze kontaktowe. www.zielonalinia.gov.pl

Strony internetowe:

Publiczne Służby Zatrudnienia >>>

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie >>>

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej >>>

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie >>>

Ochotnicze Hufce Pracy są państwową jednostką budżetową, do której zadań należy:

 • wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży,
 • podejmowanie działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania,
 • wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowaniu w procesie pracy, w tym organizowanie zatrudnienia.

Jako instytucja rynku pracy OHP realizują powszechny system bezpłatnych usług dla młodzieży w formie:

 • pośrednictwa pracy,
 • poradnictwa zawodowego,
 • organizacji szkoleń zawodowych,
 • organizacji przedsięwzięć dla środowisk lokalnych.

Zadania te realizowane są przez Młodzieżowe Biura Pracy, Mobilne Centra Informacji Zawodowej, Młodzieżowe Centra Kariery.

Adresatami działań OHP są między innymi:

 • osoby w wieku 18-25 lat, w tym osoby poszukujące pracy bądź chcą się przekwalifikować, bezrobotni, absolwenci szkół i studenci.

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie

ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin
tel. (91) 812-79-81
fax (91) 488-78-20

e-mail: zachodniopomorska@ohp.pl

Młodzieżowe Biuro Pracy
w Szczecinie

ul. Dworcowa 19
70-206 Szczecin
tel. 91 812 79 81, wew. 121
Młodzieżowe Biuro Pracy
w Koszalinie

ul. Morska 43
75-215 Koszalin
tel. 94 343 10 36, wew. 337

Młodzieżowe Centrum Kariery
w Trzebiatowie 

ul. Kościuszki 25
72-320 Trzebiatów
tel.  91 321 02 83

Młodzieżowe Centrum Kariery
w Policach

ul. Tanowska 8
72-010 Police
tel. 91 317 87 20

Młodzieżowe Centrum Kariery
w Stargardzie

ul. Jugosłowiańska 22 a
73-110 Stargard
tel. 91 573 38 86

Młodzieżowe Centrum Kariery
w Wałczu

ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 54,
78-600 Wałcz

tel. 516-154-213

Młodzieżowe Centrum Kariery
w Szczecinku

Pl. Wolności 6
78-400 Szczecinek
tel. 94 712 74 40

Młodzieżowe Centrum Kariery
w Świnoujściu

ul. Norweska 12
72-602 Świnoujście
tel. 91 326 04 27

Młodzieżowe Centrum Kariery
w Barlinku

ul. Św. Bonifacego 36
74-320 Barlinek
tel. 95 746 35 43, wew. 445

Młodzieżowe Centrum Kariery
w Dębnie

ul. Chojeńska 1
74-400 Dębno
tel. 91 433 36 17

Młodzieżowe Centrum Kariery
w Łobzie

ul. Krótka 2
73-150 Łobez
tel. 91 397 48 48

Młodzieżowe Centrum Kariery
w Gryfinie

ul. Szczecińska 19
74-100 Gryfino
tel. 91 469 54 03

Strony internetowe:

Ochotnicze Hufce Pracy >>>

Młodzieżowe Biura Pracy >>>

Agencjami zatrudnienia są podmioty wpisane do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, świadczące usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego lub pracy tymczasowej.

Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia >>>

Instytucjami szkoleniowymi są publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące na podstawie odrębnych przepisów edukację pozaszkolną.

Rejestr instytucji szkoleniowych >>>

 1. Związki zawodowe lub organizacje związków zawodowych
 2. Organizacje pracodawców
 3. Organizacje bezrobotnych
 4. Organizacje pozarządowe – jeżeli wśród zadań statutowych znajduje się realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

Instytucją partnerstwa lokalnego jest grupa instytucji realizujących na podstawie umowy przedsięwzięcia i projekty na rzecz rynku pracy.

W obszarze rynku pracy funkcjonuje szereg innych podmiotów wspierających działania instytucji rynku pracy, np. gminne centra informacji, akademickie biura karier, szkolne ośrodki kariery, ośrodki wspierania przedsiębiorczości.