Zgodnie z zapisami ww. aktu prawnego instytucje rynku pracy to:

Publiczne służby zatrudnienia tworzą organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw pracy oraz urzędami wojewódzkimi realizującymi zadania określone ustawą.

Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia „Zielona Linia” jest to centrum kontaktowe klientów służb zatrudnienia z całej Polski dostępne poprzez infolinię, portal internetowy oraz formularze kontaktowe. www.zielonalinia.gov.pl

Strony internetowe:

Publiczne Służby Zatrudnienia >>>

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie >>>

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej >>>

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie >>>

Ochotnicze Hufce Pracy są państwowymi jednostkami wyspecjalizowanymi w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz bezrobotnych do 25. roku życia.

Strony internetowe:

Ochotnicze Hufce Pracy >>>

Młodzieżowe Biura Pracy >>>

Agencjami zatrudnienia są podmioty wpisane do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, świadczące usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego lub pracy tymczasowej.

Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia >>>

Instytucjami szkoleniowymi są publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące na podstawie odrębnych przepisów edukację pozaszkolną.

Rejestr instytucji szkoleniowych >>>

  1. Związki zawodowe lub organizacje związków zawodowych
  2. Organizacje pracodawców
  3. Organizacje bezrobotnych
  4. Organizacje pozarządowe – jeżeli wśród zadań statutowych znajduje się realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

Instytucją partnerstwa lokalnego jest grupa instytucji realizujących na podstawie umowy przedsięwzięcia i projekty na rzecz rynku pracy.

W obszarze rynku pracy funkcjonuje szereg innych podmiotów wspierających działania instytucji rynku pracy, np. gminne centra informacji, akademickie biura karier, szkolne ośrodki kariery, ośrodki wspierania przedsiębiorczości.
  • Kontakt

    Akademickie Biuro Karier

    Uniwersytetu Szczecińskiego